Försäljningsvillkor

IInledande bestämmelser
1. Tillämplighet

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt
2. Produktinformation
3. Priser och frakt
4. Betalningsvillkor och säkerhet
5. Beställning och orderbekräftelse
6. Leverans
7. Återköp
8. Transportskador
9. Reklamation
10. Garanti
11. Ansvar
12. Support

Allmänna bestämmelser
13. Länkar till tredje parts webbsidor
14. Provsvaret webbsida och immateriella rättigheter
15. Personuppgifter
16. Tillämplig lag och tvist
17. Force Majeure
18. Övrig

Inledande bestämmelser
Version 1 gäller från och med den 01 november 2020.

1. Tillämplighet
Provsvaret Sverige AB:s (” Provsvaret”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt, tjänst och/eller supporttjänst till kund från och med ovan angivet datum.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2. Produktinformation
Varorna som presenteras på Provsvarets webbsida utgör Provsvarets ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Provsvarets webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt
Aktuella priser på produkter lämnas på Provsvarets webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Provsvaret äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

4. Betalningsvillkor och säkerhet
Betalning med Payson. Betalning sker enkelt och tryggt med Payson. Du behöver inte ha ett konto hos Payson sedan tidigare för att kunna betala. Slutför köpet direkt med VISA, MasterCard samt de svenska bankerna Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Sparbanken Syd. Du kan också välja att betala i efterhand på faktura eller att delbetala över 3-24 månader. Payson håller höga säkerhetskrav och för alla kortbetalningar används 3D-secure teknik. Flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet sedan 2004. Läs mer här: www.payson.se 

Produkterna förblir Provsvarets egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Provsvaret rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

5. Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Provsvaret accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din order” via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Provsvarets lager, erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. Leverans
Leverans sker inom Sverige och av Provsvarets anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Provsvaret lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Provsvarets till transportör.

Provsvaret bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

7. Återköp
Provsvaret accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Dustin eller faktureras separat.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Provsvaret, företrädesvis via Kontakta Oss – Retur godkänd av Provsvaret ska vara Provsvaret tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

8. Transportskador
Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Provsvaret, företrädesvis via Kontakta Oss. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Provsvaret.

9. Reklamation
Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Provsvaret, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Provsvaret, företrädesvis via Kontakta Oss – och skapa ett ärende. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Provsvaret tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Provsvaret vara betald av Provsvaret. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Provsvaret rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Provsvaret förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10. Garanti
Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Provsvaret lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

11. Ansvar
Föreligger fel som Provsvaret ansvarar för åtar sig Provsvaret att, efter eget val, avhjälpa felet genom, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Provsvaret har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Provsvaret ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Provsvaret med anledning av fel.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Provsvaret gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Provsvarets anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

12. Support
För support och användarstöd, har Provsvaret rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Provsvarets webbsida under Kundservice – Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via mejl och webbsidor. 

Allmänna bestämmelser
13. Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på Provsvarets webbsida möjliggör för besökare att lämna Provsvarets webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Provsvaret och Provsvaret bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. provsvaret tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Provsvaret av aktuell webbsida.

14. Provsvarets webbsida och immateriella rättigheter
Innehållet på Provsvarets webbsida ägs av Provsvaret eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Provsvaret. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Provsvaret.

15. Personuppgifter
När Provsvaret är personuppgiftsansvarig
Provsvaret kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Provsvarets integritetspolicy. Genom att genomföra ett köpa hos Provsvaret bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Provsvarets behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

16. Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska (”SCC”) också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Dustin ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

17. Force Majeure
Provsvaret äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Provsvarets kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

18. Övrigt
Provsvaret förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Provsvarets webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Försäljningsvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet, inom undervisningsverksamhet eller i offentlig verksamhet. Kunden har ej rätt att sälja vidare produkterna köpta av Provsvaret. 

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Provsvarets skriftliga samtycke.

Provsvaret förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.